Norrskensfesten 2017 (Feast of the northern lights)

2017-11-03 till 2017-11-05
Flerdagsarsevent
Starttid: 18:00
Sluttid: 12:00

(Page down for English)

Norrskensfesten: Frostheim inbjuder alla och envar till ett glädjefyllt firande av norrsken, musik, sång, dans, mat, och samkväm när vintern åter slår sitt grepp kring norden.

Plats: Strömsundshemmet, vid Strömsund 201, 955 92 Råneå, Sverige (http://www.stromsundshemmet.se) är en vacker plats i norra Sverige, en dryg halvtimme norr om Luleå (och därmed endast en timme från den finska gränsen) bestående av härliga gamla norrbottniska gårdshus och bodar samlade i skogen vid randen av en sjö i anslutning till E4an. Det är första gången vi är här, och vi ser fram emot utbudet av sängar, duschar, en dedikerad föreställnings/hovsal och till och med en bastu vid sjön.

Tider: Öppning vid 16:30 på fredagen den 3:e November, och stängning vid 15:00 på söndagen den 5:e November.

Aktiviteter: Vi har ett antal roliga aktiviteter planerade, såsom gästabudet, dansande, workshops, en NoN500-turnering, bågskyttetävling, bardtävling, och den evigt populära badtunnan.

Gästabudet: Gästabudet kommer hållas i samband med bardtävlingen, vilka kommer hållas tilsammans under dagtimmarna på lördagen. Den första maträtten kommer serveras tidigt på dagen (~11:00). Emellan rätterna kommer sedan en omgång av bard- eller bågskyttetävlingen hållas, följt av dans, lekar, eller någon annan form av underhållning. Därefter kommer nästa maträtt, följd av en omgång till av tävlingarna, följt av mera dans, lekar, eller annan underhållning, vilket upprepas tills dess att bardtävlingen inte har mer att erbjuda.

Bardtävlingen: I år kommer åter tävlingen om den ärofyllda titlen “Norrskensbarden” (eller “årets arbetsansökan”) att hållas under Norrskensfesten. Kom och bevittna när historia skrivs och nordens bästa artister och skalder tävlar om att få tjäna Nordmarks nordligaste grenar som deras officiella bard (personer ifrån andra platser kan även tävla, så länge de är villiga att regelbundet resa norrut och uppfylla bardens plikter). Vinnaren får en häftig titel (“Norrskensbarden”), vackra kläder för sitt nya ämbete, och åliggandet att spendera sitt kommande år med sångskrivande eller diktande om saker som hänt i norr, lovsånger till vårt folk, och nidvisor om nordens eventuella fiender, vilka skall spelas upp på våra event.

Norrskensbardens tävling går ut på fyra rundor:

  1. Periodstycke (Framför ett faktiskt periodstycke såsom en sång, poem, berättelse eller liknande med dokumentation)
  2. Stycke i periodstil (Framför ett egenförfattat stycke I periodstil, och delge dokumentation kring den period du valt att efterlikna)
  3. Bardens Val: Dryckesvisa (Framför en egenförfattad dryckesvisa)
  4. Tre ord ur en hatt (Dra tre ord ur en hatt på plats – du har en kvart på dig att författa ett nytt stycke som innehåller orden, och därefter framför det.)

Som alltid är årets hetaste fråga: Vem ska vinna den vackra manteln i år?

Bågskyttetävlingen: I år kommer en tävling att hållas för titlen “Norrskensbågskytt”:

  1. 3D-jaktstig (dagtid)
  2. Cloutskjutning med eldpilar (så fort det har mörknat)

3D-jaktstigen:
Minst en butt kommer att finnas för övning/uppvärmning inför 3D-stigen.
Deltagarna får använda egna pilar med tavelspets, minst tre pilar behövs.
Rekommenderad styrka på bågen; upp till 45 lbs.

Cloutskjutning med eldpilar:
Pilar till eldskjutningen kommer att tillhandahållas av Frostheim.
Deltagarna får provskjuta en otänd pil innan tävlingen startar.

Ansvarig bågskyttemarsk: Eldor (Johan Åström, 070-6344104, [email protected])

Workshops: Lektioner i musik och sång kommer att hållas av Rouva Kaarina Eerikintytär, Drachenwalds hovkompositör. Mer information kommer.

Övriga aktiviteter: Utöver lördagens festligheter finns det äve en sjö, en bastu, och gott om utrymme för bågskytte och kämpalek. Eventet kommer även att ha workshops under fredagen, dansande, vidare festande och en bardsamling efter festen på lördag, och möjligheter till ännu mer medeltida äventyr och upptåg på söndag morgon för de som ännu inte fått nog.

Eventansvarig: Varakreivitär Kareina Talventytär (Riia Chmielowski, [email protected] +46 72-539 07 76)

Priser:

Grundpris: 150 SEK (obligatoriskt)
Gästabudet: 130 SEK (valfritt; 5 rätter mellan 11:00 och 18:30 på lördag)
Andra måltider: 25 SEK (valfritt; Middag på fredag och frukost lördag och söndag)
Säng: 185 SEK (valfritt)
Sovplats: 25 SEK (valfritt; plats att lägga sin egen sovsäck)
Eventuella rabatter:
SCA-medlem: -50 SEK
Barn, 10-15 år: -60 SEK
Barn under 10 år: -120 SEK

Inbetalning sker till Frostheim’s bankgiro, 5729-8564. Internationella resande kan betala i dörren.

Ansvarig Marskalk: Herr Egil Drakhufvud, Väpnare åt Sir Brendan (Zakarias Persson, 070-6377556, [email protected])

Reseinformation: Festplatsen ligger en halvtimme norr om Luleå Airport (LLA) i Sverige, eller 1.3 timmar med bil från Kemi-Tornio Airport (KEM) i Finland (platsen ligger på i princip samma avstånd från tågstationerna i båda städer). Transport från flygplatserna eller tågstationerna kan ordnas om det behövs – nämn detta i din registrering om du vill begära det.

Skrolla ner för anmälan.

*****************************************************************

NORRSKENSFESTEN: The Shire of Frostheim invites one and all to a joyous celebration of the Northern Lights, music, song, dance, food, and companionship as winter once again returns to the north.

SITE: Strömsundshemmet, at Strömsund 201, 955 92 Råneå, Sweden (http://www.stromsundshemmet.se) is a beautiful site in northern Sweden, just half an hour north of Luleå (and thus only one hour from the Finnish border) comprised of lovely old Norbotten farm houses and cabins gathered together in a forest on the shores of a lake, just off of the E4. This is our first year at this site, which includes beds, showers, a dedicated performance/court room, and even a sauna by a lake.

HOURS: Site opens at 16:30 on Friday 3 November, and closes at 15:00 on Sunday 5 November.

ACTVITIES: We have many fun activities planned, including the feast, dancing, workshops, a NoN500 tourney, archery, bardic competition, and the ever-popular hot tub.

FEAST: The feast will be intertwined with the Bardic Competition, both of which will take place during the daytime hours on Saturday.  The first course of food will be served early in the day (~11:00). In between each serving of food there will be a round of the Bardic and Archery competitions, followed by some dancing, games, or other entertainment. Then the next course of food will be served, followed by another round of the competitions, followed by more dancing, games, or other entertainment, repeating till the bardic competition rounds have completed.

BARDIC COMPETITION: Once again this year the event will feature the “Norrskensbard” competition (or, “job application”). Come witness history as the best performers and song-writers in the north compete to serve the northernmost branches in Nordmark as their bard (People from elsewhere are able to enter, provided they are willing to travel north regularly to fulfil the duties of our bard).  The winner gets a cool title (Norrskensbard), pretty regalia for their new job, and the duty to spend the next year writing songs or poems commemorating things that happen in the north, praising our people, and satirizing any enemies the north may have and performing them at our events.

The Bardic Competition rounds this year are:

1) Period Piece (Perform an actual period piece, such as a song, poem, story, or similar, with documentation).

2) Piece in a Period Style (Perform a piece you have written in a period style (please share some documentation explaining the style you have chosen to emulate).

3) Bard’s choice: Drinking Songs (Perform a drinking song you have written.)

4) Three Words out of a Hat (Draw three words out of a hat on site–you have 15 minutes to write a new piece using those words, then you perform it.)

As always, the most burning question of the year is: Who will win the beautiful cloak this time?

ARCHERY COMPETITION: This year the event will feature a competition for the first “Norrskensbågskytt”:

  1.  Hunting Trail (3D targets) (daytime)
  2. Fire-arrow Clout Shoot  (after it gets dark)

Hunting Trail
At least one target will be available to practice on before the hunt begins.
Participants use their own arrows for the contest, you will need at least three arrows.
Recommended bow strength: up to 45 lbs.

Fire-arrow Cloud Shoot
The arrows for the fire shoot will be provided.
Participants will be able to test fire an un-lit arrow before the contest.

WORKSHOPS: There will be music/song themed classes taught by Rouva Kaarina Eerikintytär, Drachenwald’s Court Composer. Details to follow.

ADDITIONAL ACTIVITIES: In addition to Saturday’s feast and entertainment the site has a lake, a sauna, and ample room for archery and combat. The event will also feature workshops on Friday, dancing, revelry and a bardic circle after the feast on Saturday, and an opportunity for yet more medieval adventures on Sunday morning, for those who haven’t had enough yet.

EVENT STEWARD:Varakreivitär Kareina Talventytär (Riia Chmielowski, [email protected] +46 72-539 07 76)

SITE FEE:

Base site fee: 150 SEK (required)
Feast: 130 SEK (optional: 5 courses between 11:00 and 18:30 on Saturday)
Other meals: 25 SEK (optional: Friday dinner & breakfast Saturday and Sunday)
Bed: 185 SEK (optional)
Crash space: 25 SEK (optional: floor place to put your own sleeping bag)
Possible discounts:  
SCA member: -50 SEK  
Child 10-15 years -60SEK  
Child under 10 -120 SEK  

 

Payments to Frostheim’s bankgiro, 5729-8564. International travelers may pay at the door.

MARSHAL IN CHARGE: Herr Egil Drakhufvud, Squire to Sir Brendan (Zakarias Persson, 070-6377556, [email protected])

TRAVEL INFO: The site is located half an hour drive north of the Luleå Airport (LLA) in Sweden, or 1.3 hour drive east of the Kemi-Tornio airport (KEM) in Finland.  (The site is located similar distances from the train stations in both cities).  Transport from the airports or train stations can be arranged if needed, leave a note with your registration if you would like to request such assistance.

 

Exportera till kalender via .ics fil

Genom att använda denna funtion kan du exportera detta event till din kalender via en .ics fil. Klicka på knappen så laddas filen ned, öppna filen så lägger den in den i din kalender. Om du använder en googlekalender, så kan du importera filen via webbinterfaced på kalender.google.comKalendarium

Läs mer
2024-06-26 till 2024-06-30

Broken arrow 2024

Tält/Bågskytte event
Flerdagsarsevent
Starttid: 14:00
Sluttid: 13:00
www.frostheim.se