Stadgar2020

Stadgar Medeltidsföreningen Frostheim

Fastställda 1992, ändrade vid årsmötet 2019, fastställda årsmötet 2020.

§1 Föreningen

Frostheim är en ideell förening. Föreningen skall drivas utan något som helst vinstsyfte.

§2 Syfte

Frostheims syfte är att återskapa och öka förståelsen för historien. Föreningens verksamhet omfattar huvudsakligen Europa under perioden 600-1600 e.kr.

§3 Oberoende

Föreningen är partipolitiskt och religiöst neutral och obunden.

§4 Medlemskap

Frostheim har två medlemskap: fullvärdiga medlemmar som erlägger full medlemsavgift (ett sådant medlemskap innefattar medlemskap i riksorganisationen SKA Nordmark), samt stödmedlem (då ingår inga förmåner).

§5 Utträde

Medlemskap upphör i dessa fall:

 1. På egen begäran.
 2. Om medlemsavgift ej erläggs på anmodan.
 3. Efter uteslutning.

§6 Uteslutning

Medlem som motverkar föreningens syfte eller skadat dess anseende kan uteslutas vid styrelsemöte.

§7 Årsmöten, Föreningsmöten

 1. Årsmötet och föreningsmöten är Frostheims högsta beslutande organ.
 2. Årsmötet och föreningsmöten utgöres av Frostheims medlemmar.
 3. Årsmöte skall hållas en gång per år före mars månads utgång och därutöver föreningsmöten närhelst så är påkallat.
 4. Årsmötet och föreningsmöten sammanträder på kallelse av styrelsen.
 5. Rätt att hos Frostheims styrelse kräva sammankallande av föreningsmöte tillkommer:
 • Styrelsemedlem
 • Frostheims revisor
 • Frostheims medlemmar, om minst tio av dessa begär det
 1. Kallelse till årsmötet skall ske via hemsidan minst en månad innan mötet. Kallelse till föreningsmöte skall ske minst 14 dagar före mötet. 
 2. Kallelse skall uppta dagordning. Tillägg till dagordning måste godkännas av mötet.
 3. Motionstiden går ut fjorton dagar innan årsmötet skall äga rum, samt 7 dagar innan föreningsmötet. Motion skall vara skriftlig och inlämnas till styrelsemedlem.
 4. Yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer varje medlem. Röstning får ej ske genom fullmakt. En medlem en röst.
 5. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid personval bordläggs frågan till nästa möte, vilket måste sammankallas inom en månad. Undantag från ovanstående gäller vid stadgeändringar samt vid upplösning av föreningen.
 6. På årsmötet skall följande punkter upptas på dagordningen
 • mötets öppnande
 • mötets behörighet
 • fastställande av röstlängd
 • val av mötesordförande
 • val av mötessekreterare
 • val av två justeringsmän (tillika rösträknare)
 • godkännande av dagordning
 • godkännande av eventuella tilläggspropositioner
 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • kassa och revisionsberättelse
 • fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet
 • behandling av motioner och propositioner
 • fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 • fastställande av verksamhetsplan
 • val av ordförande, kassör, sekreterare 
 • val av revisor
 • val av valberedning
 • övriga val
 • övriga frågor
 • mötets avslutande
 • Vid årsmötet och föreningsmöten skall protokoll föras, detta skall publiceras på hemsidan.

§8 Valberedning

 1. Valberedningen skall bestå av minst en medlem.
 2. Valberedningens uppgift är att till årsmötet inkomma med förslag på:
 • ordförande
 • kassör
 • sekreterare
 • revisor
 1. Valberedning väljs för en mandatperiod om ett år.
 2. I valberedningen ingående föreningsmedlem får ej kandidera till post som valberedningen har till uppgift att förbereda.
 3. Valberedningens förslag anslås samtidigt med kallelse till årsmötet.

§9 Föreningens styrelse

 1. Frostheims styrelse skall minst bestå av:
 • ordförande
 • kassör
 • sekreterare
 1. Styrelseledamöter väljs för en mandatperiod om ett år.
 2. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, vilken skall vara styrelseledamot tillhanda senast en dag före mötet. Kallelsen kan vara muntlig.
 3. Varje styrelsemedlem äger rätt att hos ordföranden begära sammankallande av styrelsemöte.
 4. Beslut fattas med enkel majoritet.
 5. För att styrelsen skall äga beslutsrätt krävs att minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.
 6. Vid styrelsemöte skall protokoll föras, vilket justeras av ordföranden samt publiceras på hemsidan.
 7. Styrelsen handlägger föreningens angelägenheter och är ansvarig inför årsmötet.
 8. Styrelsen skall fatta beslut i löpande ärenden samt handha års- och föreningsmöten.
 9. Ordföranden skall leda styrelsens arbete samt representera föreningen och föra dess talan.
 10. Kassören skall förvalta och föra bok över föreningens ekonomi och tillgångar.
 11. Sekreteraren skall föra protokoll över styrelsens möten, samt förvalta dessa och annan relevant dokumentation.

§10 Revision

 1. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper under tiden 1:a januari t.o.m. 31:a december.
 2. Till grund för revision av verksamheten ligger stadgarna samt allmän lagstiftning.
 3. Revision av föreningens verksamhet utföres av revisor utsedd av årsmötet.
 4. Revisorn framlägger till årsmötet sin berättelse för föregående verksamhetsår tillsammans med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 5. Revisor behöver ej vara medlem i föreningen.

§11 Stadgeändring

 1. Ändring av dessa stadgar, med undantag för paragraferna “föreningen”, “syfte”, “oberoende”, “medlemskap”,stadgeändring” och “upplösning” kan ske genom beslut med två tredjedelars majoritet på års- och föreningsmöten.
 2. För ändring av ovan nämnda paragrafer krävs beslut med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande års- eller föreningsmöten med minst en månads mellanrum.

§12 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut med fem sjättedelars majoritet av två på varandra följande års- eller föreningsmöten med minst sex månaders mellanrum, varvid beslut om vilka som får till uppgift att förvalta föreningens tillgångar fattas. Ingen privatperson har rätt att göra anspråk på dessa tillgångar, ej heller får någon privatperson på något sätt gynnas av upplösningen.

www.frostheim.se